KURUCAŞİLE DİVANI

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE DİVANI

KURUCAŞİLE DİVAN ACCORDİNG TO TEMETTUAT REGİSTER

                                                    Nihat YASA  

ÖzetBugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti Viranşehir Sancağı Amasra kazasına bağlı bir divan merkezidir. Kurucaşile ilçesine bağlı olan köylerden Tekkeönü, Çambu,Taşlıca  da birer divan merkezidir. Tarih araştırmaları içersinde 6 yüzyıl yaşamış ve oldukça geniş topraklara yayılmış olan Osmanlı Devleti’ni daha iyi anlamanın yolu devletin taşrada bulunan yerleşim yerlerindeki yaşamı kavramaktan geçer. Kurucaşile’yi idari yapı olarak incelediğimizde Viranşehir Sancağının bir kazası olan Amasra’ya bağlı bir divan merkezi olduğunu görmekteyiz. O dönemde Amasra kazasına bağlı 20 divan merkezi bulunmaktadır. Bu divanlardan Tekkeönü divanı, Çambu divanı, Taşlıca divanı ve Kuma divanı1910 yılında nahiye merkezi olan Kurucaşile’nin köyleri olup;1844–1845 temettuat defterlerinde Bolu Eyaleti’ne bağlı Viranşehir Sancağı sınırları içerisinde yer almıştır.Anahtar Kelimeler: Temettuat Defterleri, Tanzimat Dönemi, Kurucaşile DivanıAbstractKurucaşile is a district of Bartın Province, was a divan center in Bolu Province, Viranşehir Sanjak, Amasra Sub-district during Ottoman Empire. Tekkeönü, Çambu and Taşlıca which are  villages of Kurucaşile district, are also each centre of Divan. The better way of compherension Ottoman Emipre which lived six century and extended huge countries, is understanding the living in province at State. Kurucaşile was seen a divan center of Viranşehir Sanjak’s sub-district Amasra by regarding administrative structure. There were twenty Divan Centers of Amasra sub-district during Ottoman Empire. Tekkeönü Divanı, Çambu Divanı, Taşlıca Divanı and Kuma Divanı which are villages of Kurucaşile was a sub-district in 1910,were located  within the limits of Viranşehir Sanjak, Bolu province at a period of 1844-1845 in Temettuat Register.Key Words: Temettuat Register, Tanzimat Period, Kurucaşile Divanı  Giriş1839 Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasından sonra, Osmanlı Devleti bünyesinde idari, sosyal, mali ve kültürel alanda birçok yeni yapılanmaya gidilmiştir. Yeni bir vergi düzeni ülkeye getirilmiştir. Yeni bir mali sistem için, önce ülke kaynaklarının saptanması gerekiyordu. Rumeli’de, Anadolu’da, Adalar’da ve Arap vilayetlerinde bulunan, kentlerde, kasabalarda, bucaklarda ve köylerde, ev ev dolaşılarak sayımlar yapılmıştır. Bu verilere göre 1844 yılı vergileri toplanmıştır. 1845 yılı için de tahmini vergi miktarları yazılmıştır. O günkü idari, ekonomik ve mali ihtiyaçlar için düzenlenen bu defterlere Temettuat Defteri (gelir vergisi defteri) adı verilmektedir. Osmanlı Devleti Maliye Nezareti’nin görevlendirdiği görevliler ve genellikle defterleri tutulan mahalle veya köylerin muhtarı, imamı, papazı, ileri gelenleri ile söz sahibi kişilerce defterler düzenlenmiştir.[1]


* Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü

[1] Temettuat defterleri: temettü vergisi, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettü vergisinin adı daha sonra “Kazanç Vergisi”ne çevrilmiştir. Temettuat defterlerinde kaza, köy gibi iskân merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Temettuat defterlerinin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Defterler H. 1256–1261/M. 1844–1845 tarihleri arasında toplam 17.747 adettir. Bu defterler analitik envanter sistemine göre tasnif edilmiştir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254).

 
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra 12 Ocak 1840 tarihli bir talimatname ile her yerde muhassıllar gözetiminde ahalinin isim, şöhret, emlak, arazi ve hayvanlarının miktarı ile esnaf ve tüccarın yıllık kazançlarının yazılacağı defterlerin tutulması emredilmiştir.Buradan anlaşıldığı kadarıyla temettuat tahrirleri vergi sayımı amacıyla yapılmıştır. 1844–1845 temettuat defterleri incelendiğinde Kurucaşile divanı’nın, Bolu Eyaleti’nin Viranşehir Sancağı dâhilindeki Amasra kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Amasra kazasına ait 20 adet temettuat defteri bulunmaktadır. Bu defterler sayesinde 19. yüzyılın ortalarına doğru Kurucaşile Divanının idari, zirai, hayvansal, ekonomik ve toplumsal yapısı, meslek grupları, nüfusu, din görevlileri ve eğitimi hakkında fikir yürütmek mümkündür. Temettuat defterleri sancaklara göre düzenlenmiş; alt idari birim olarak kaza ve nahiyeler alınmıştır. Önce mahalle ardından aile reisleri, köy ve mezralara yer verilmiştir. Temettuat defterlerinde genellikle her mahalle için bir defter düzenlenmiştir. Sayfanın üst kısmında sırayla eyalet-sancak-kaza adları kaydedildikten sonra defter bir şehre/kasabaya ait ise şehrin/kasabanın, ardından mahallenin adı yazılmıştır. Mahallesi olmayan küçük köylerde köyün adı kaydedilmiştir. Mesela: “Bolu eyaleti dahilinde kâin Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasına tabi’ Korucaşile Divanında mukîm ahali-i İslam’ın emlak ve arazi ve temettu’atlarının mikdarını mübeyyin bir kıt’a defteridir.”denilmektedir.Bu çalışma ile Kurucaşile ilçesinin  Şile,Ömerler ve Kargacak mahalleleri ile Şeyhler,Demirci,Hacı,Kirlik Müslim Hoca,Kapısuyu,Yeniköy,İlyasgeçidi,Kale,Ziyaret ve Kömeç köylerinin  nüfusuna kayıtlı yurttaşlarımız  1844-1845 yılında hane reisi olan dedesini öğrenmiş olacaktır. Kurucaşile divanına ait  Temettuat kayıtları Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Amasra Kazası Kurucaşile Divanı olarak  ML VRD TMT d 2956 numarası ile kayıtlı olup Miladi 1844 yılına aittir.Burada hane reislerinin lakabı, mesleği,arazisi,hayvanı belirtilmiştir.Ancak biz burada Kurucaşile ilçesinin merkeze bağlı mahalleleri ve bir kısım köylerindeki hane reisinin lakabını, hane numarasını, mesleğini makalemize almış bulunmaktayız.Ayrıca isim listesi verilerek o dönemdeki hane reislerinin isim istatistiği yapılmaktadır.ŞİLE KARİYESİ [1]1.            Sancaktar oğlu Mehmed Efendi.Hane 1.Muallimi subyan idüği  2.            Çelebi oğlu Mehmed.Hane 2.Erbabı zira’atdan  idüği3.            Hacı İsa oğlu Mehmed.Hane 2.Gemici idüği 4.            Böcekçi oğlu Halil .Hane 4.Ameleden idüği5.            Halil Beşe[2] oğlu Hüseyin. Hane 5.  Gemici idüği6.            Danacı oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği  7.            Mazlum oğlu İbrahim. Hane 7. Ameleden idüği8.            Cündi Beşe oğlu Mehmed. Hane 8. Gemici idüği 9.            Deli Hüseyin oğlu Hüseyin. Hane 9.Kahveci esnafından idüği 10.          Hasan oğlu Mustafa. Hane 10 .Sabiy idüği 11.          İhtiyar oğlu Mustafa. Hane 11..Reis idüği12.          Oruç oğlu Ali. Hane 12. Gemici idüği13.          İhtiyar oğlu İsmail. Hane 13.Gemici idüği14.          Köse oğlu Halil. Hane 14. Ameleden idüği 15.          Kaya Osman oğlu Mehmed. Hane 15. Ameleden idüği 16.          Sarı Mehmed oğlu Halil .Hane 16.Kayıkçı idüği17.          Uzun Ali oğlu Mehmed . Hane 17.Erbabı zira’atdan idüği


[1] Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d. 0295

[2] Beşe” Paşa” anlamında kullanılmaktadır.

 
18.          Seyit Bilal oğlu Mehmed. Hane 18. Gemici idüği 19.          Kömürcü oğlu Hasan. Hane 19.Erbabı zira’atdan idüği 20.          Mahmut Reis oğlu Ahmed.  Hane 20.Ameleden idüği 21.          Mahmud Reis oğlu Ali .Hane 21 Ameleden idüği 22.          Mahmud Reis oğlu Mehmed. Hane 22 Gemici idüği 23.          Kömürcü oğlu Süleyman. Hane 23. Erbabı zira’atdan idüği 24.          Kuşçu oğlu Mehmed. Hane 24. Gemici idüği 25.          Hızır oğlu Mehmed. Hane 25. Gemici idüği 26.          Kör Osman oğlu Hüseyin. Hane 26. Erbabı zira’atdan idüği 27.          Hamza oğlu Ali .Hane 27. Gemici taifesinden idüği28.          Sarı Hüseyin oğlu Mehmed. Hane 28. Ameleden idüği 29.          Kalafat Oğlu yetim İsmail.Hane 29 .Sabiy idüğiGörüldüğü gibi Şile kariyesinde  ikamet etmekte olan hane reisleri teker teker kaleme alınmış ve lakapları,meşguliyetleri, hangi meslek erbabı olduğu sırasıyla yazılmıştır. Bu veriler bize kariye  ile ilgili bazı bilgiler vermektedir. Bu sayımda Kurucaşile divanına bağlı Şile Kariyesinde[1] bulunan 29 hanenin temettuları yazılmıştır.Esnaf dağılımı ise şöyleydi:[2]
Şile Kariyesi EsnaflarAdedi
Muallimi subyan idüği  1
Gemici idüği11
Erbabı zira’atdan idüği5
Ameleden idüği 7
Kayıkçı idüği1
Reis idüği1
Kahveci esnafından idüği 1
Sabiy2
 ÖMERLER KARİYESİ[3]1.            Uzun İsmail oğlu Halil.Hane 1. Gemici idüği2.            Uzun İsmail oğlu Mahmud.Hane 2. Erbabı zira’atdan  idüği3.            Ömer oğlu Ali.Hane 2. Ameleden idüği4.            Ömer oğlu Mehmed.Hane 4.Gemici taifesinden idüği5.            Ömer oğlu Mehmed.Hane 5.Gemici taifesinden idüği6.            Ali usta oğlu Halil.Hane 6.Marangoz esnafından idüği7.            Gömeç oğlu Mehmed.Hane 7. Marangoz esnafından idüği8.            Hüseyin usta oğlu Mehmed.Hane 8. Ameleden idüği9.            Yusuf oğlu Mehmed.Hane 9.Ameleden idüği10.          Topuz oğlu Osman.Hane 10. hizmetkar11.          Topal Ali oğlu Ali.Hane 11.Gemici taifesinden idüği12.          Hüseyin usta oğlu Mustafa.Hane 13. Gemici taifesinden idüği13.          Molla Bekir oğlu İsmail.Hane 13. Çıkrıkçı esnafından idüği14.          Molla Bekir oğlu Ali.Hane 14. Erbabı zira’atdan idüği15.          Emir Osman oğlu Mehmed.Hane 15. Doğancı esnafından idüği16.          Koca Mehmed oğlu Mehmed.Hane 16. Gemici taifesinden idüği17.          Gömeç oğlu Ali.Hane 17. Erbabı zira’atdan idüği18.          Gömeç oğlu Mehmed.Hane 19. Ameleden idüği 19.          Gömeç oğlu Osman.Hane 19. Erbabı zira’atdan idüği


[1] Kariye köy anlamına gelmektedir.
[2] Şile kariyesine  ait meslekler

[3]Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d. 0295

20.          Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 20. Berber esnafından idüği21.          Muharrem oğlu Hasan.Hane 21.Gemici taifesinden idüği22.          Yalı oğlu Mustafa.Hane 22. Erbabı zira’atdan idüği23.          Yalı oğlu Osman.Hane 23. Erbabı zira’atdan idüği24.          Yalı oğlu Süleyman.Hane 24. Ameleden idüği25.          Yalı oğlu Mehmed.Hane 25.Gemici taifesinden idüği26.          Yalı oğlu İbrahim.Hane 26.Gemici taifesinden idüği Ömerler  Kariyesi ise 26 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[1]
Ömerler Kariyesi EsnaflarAdedi
Gemici taifesinden idüği8
Erbabı zira’atdan idüği7
Marangoz esnafından idüği2
Ameleden idüği5
Çıkrıkçı esnafından idüği1
Doğancı esnafından idüği1
Berber esnafından idüği1
Hizmetkar1
 KIRKAÇAK[2] KARİYESİ1.            Hacı Hasan oğlu Ahmed.Hane 1. Erbabı zira’atdan idüği2.            Feyzullah oğlu Emin.Hane 2. Marangoz esnafından idüği3.            Kolçak oğlu Mehmed.Hane 2. Ameleden idüği4.            Kara Osman oğlu Memiş.Hane 4. Marangoz esnafından idüği5.            Abdu oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği6.            Feyzullah oğlu Mustafa.Hane 6.Gemici taifesinden idüği7.            Osman Beşe oğlu Halil.Hane 7.Gemici taifesinden idüği8.            Osman Beşe oğlu Hüseyin.Hane 8.Gemici taifesinden idüği9.            Feyzullah oğlu Ali.Hane 9.Gemici taifesinden idüği10.          Osman ağa oğlu yetim İsmail.Hane 10.Merkum yetim idüği 11.          Osman oğlu Mustafa.Hane 11.Gemici taifesinden idüği12.          Berbat oğlu Mehmed.Hane 12.Gemici taifesinden idüği13.          Berbat oğlu Halil.Hane 12.Gemici taifesinden idüği14.          Berbat oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği15.          Berbat oğlu İbrahim.Hane 15.Gemici taifesinden idüği16.          Karabekir oğlu İsmail.Hane 16.Gemici taifesinden idüği17.          Karabekir oğlu Hasan.Hane 17.Gemici taifesinden idüği18.          Kuşçuoğlu Mehmed.Hane 18.Mezrû tarla Dönüm 2…19.          Kuşçuoğlu Mahmud.Hane 19.Gemici taifesinden idüği20.          Sofuoğlu Mahmud.Hane 20.Berber esnafından idüği21.          Sofuoğlu İsmail.Hane 21.Gemici taifesinden idüği22           Cündüoğlu Mustafa.Hane 22.Ameleden idüğiKırkacak kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[3]
Kırkacak Kariyesi EsnaflarAdedi


[1] Ömerler kariyesine ait meslekler
[2] Kargacak mahallesinin adıdır.
[3] Kırkacak kariyesine e ait meslekler
 
Gemici taifesinden idüği12
Erbabı zira’atdan idüği2
Marangoz esnafından idüği2
Ameleden idüği3
Berber esnafından idüği1
Yetim1
Not:Bir hane reisinin ise mesleği gözükmemektedir.
 ŞEYHLİ[1] KARİYESİ1.            Halil ağa oğlu Mehmed. Hane 1.Erbabı gemici taifesinden idüği 2.            Ali Beşe oğlu Ali .Hane 2.Timurçi[2] esnafından idüği 3.            Ali Beşe oğlu Ali. Hane 2.Timurçi esnafından idüği 4.            Hatib Abbas oğlu Mahmud. Hane 4.Ameleden idüği 5.            Hatib oğlu Mehmed. Hane 5.Gemici idüği 6.            Hatib oğlu Mehmed. Hane 6.Çakmakçı esnafından idüği 7.            Kirli Hasan oğlu Osman. Hane 7.Gemici idüği 8.            Hasan oğlu Ahmed.Hane 8.Çakmakçı esnafından idüği 9.            Hanife oğlu Mehmed. Hane 9.Gemici taifesinden idüği 10.          Bekir Beşe oğlu Hasan. Hane 10.Gemici idüği 11.          Bekir Beşe oğlu İsmail .Hane 11.Erbabı zira’atdan idüği 12.          Bekir beşe oğlu Mehmed. Hane 12.Ameleden idüği 13.          Molla Mehmed oğlu Ali .Hane 12.Erbabı zira’atdan idüği 14.          Molla Mehmed oğlu Mehmed. Hane 14. Erbabı zira’atdan idüği 15.          Uryan (urban)(urbaz)[3] oğlu Hasan .Hane 15.Çakmakçı esnafından idüği 16.          Kebiş( GÜBÜŞ) [4]oğlu Mehmed. Hane 16.Ameleden idüği  17.          Laz oğlu yetim Mehmed. Hane 17.Yetim  idüği 18.          Halil oğlu Mehmed. Hane 18.Erbabı zira’atdan idüği 19.          Laz oğlu Mehmed. Hane 19.Ameleden idüği 20.          Laz oğlu Ahmed. Hane 20.Yemişçi esnafından idüği Şeyhli kariyesi ise 20 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[5]
Şeyhli Kariyesi EsnaflarAdedi
Gemici idüği 5
Erbabı zira’atdan idüği4
Ameleden idüği  4
Timurçi Esnafından idüği2
Çakmakçı esnafından idüği3
Yemişçi esnafından idüği1
Yetim1
 TİMURCÜLER[6] [DEMİRCİLER] KARİYESİ1.            Salih Beşe oğlu Mustafa .Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği


[1] Şeyhler köyüdür
[2] Timurçi demirci anlamındadır.
[3] Uryan (urban)(urbaz) kelimeleri net olarak okunamamıştır.
[4] Kebiş( GÜBÜŞ) kelimesi net olarak okunamamıştır.
[5] Şeyhli köyüne  ait meslekler
[6]  Timurcüler köyü bugünkü Demirci köyüdür.
  2.            Cura oğlu Emin. Hane 2.Gemici idüği 3.            Tebraş(nebraş)[1] oğlu Ali. Hane 3.Gemici idüği 4.            Çorak oğlu Veli .Hane 4.Yetim idüği5.            Çorak oğlu Yahya. Hane 5.Ameleden idüği6.            Cura oğlu Mehmed. Hane 6.Gemici idüği7.            Emir Mehmed oğlu Mehmed. Hane 7.Yemişçi esnafından idüği8.            Abaza oğlu Osman .Hane 8.Erbabı zira’atdan idüği9.            Şaban oğlu Bekir. Hane 9.Marangoz idüği10.          Şaban oğlu Mehmed. Hane 10.Gemici idüği11.          Şaban oğlu Ahmed. Hane 11.Marangoz idüği12.          Uzun Süleyman oğlu Mehmed. Hane 12.Marangoz idüği13.          Sarı Osman oğlu İbrahim. Hane 12.Yetim idüği.14.          Kuşçu oğlu Bekir.Hane 14.Gemici idüği15.          Sarı Osman oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici idüği16.          Timurcu oğlu Ahmed.Hane 15 Erbabı gemici idüğ17.          Süleyman Beşe oğlu İbrahim.Hane 17. Erbabı zira’atdan idüği18.          Süleyman Beşe oğlu Mehmed.Hane 18.Gemici idüği19.          Benli Ahmed oğlu Mustafa.Hane 19.Gemici idüğiTimurcüler kariyesi  19 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[2]
Timurcüler Kariyesi Esnaflar Adedi
Gemici idüği9
Erbabı zira’atdan idüği3
Marangoz esnafından idüği3
Ameleden idüği  1
Yemişçi esnafından idüği1
Yetim2
 HACILAR  KARİYESİ[3] 
1.            Hatib oğlu Mehmed Efendi. Hane 1.Muallimi sıbyan idüği
2.            Sağır oğlu Osman.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği3.            Karakaş oğlu Mustafa. Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği4.            Karakaş oğlu Bilal.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği5.            İbrahim oğlu Mustafa.Hane 5.Ameleden idüği6.            Kırbıyık oğlu Salih.Hane 6.Erbabı zira’atdan idüği7.            Bekir oğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira’atdan idüği8.            Bekir oğlu İsmail.Hane 8.Erbabı zira’atdan idüği9.            Molla Mehmed oğlu Mehmed.Hane 9.Erbabı zira’atdan idüği10.          Molla Mehmed oğlu yetim Mehmed.Hane 10.Yetim idüği11.          Hasanlı  oğlu Süleyman. Hane 15 .Erbabı zira’atdani idüği12.          Receb Beşe oğlu Mehmed.Hane 12. Ameleden idüği13.          Receb Beşe oğlu Osman.Hane 12. Der Aliyye de gemici idüği14.          Mezak oğlu İbrahim .Hane 14. Erbabı zira’atdan idüği15.          Hacı oğlu Mustafa.Hane 15.Marangoz idüği16.          Hacı oğlu Mehmed.Hane 16.Erbabı zira’atdan idüği17.          Hacı oğlu Yakub.Hane 17.Erbabı zira’atdan idüği18.          Abbas Beşe oğlu Mehmed.Hane 18. Erbabı zira’atdan idüği


[1] Tebraş(nebraş) kelimeleri net olarak okunamamıştır.
[2] Timurcüler kariyesine  ait meslekler
[3] Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d. 0295
  19.          Abbas Beşe oğlu Ali.Hane 19.Ameleden idüği20.          Abbas Beşe oğlu Bekir.Hane 20.Kaymakçı esnafından idüği21.          Mustafa bey oğlu Hüseyin.Hane 21. Erbabı zira’atdan idüği22.          Mustafa bey oğlu  Halil .Hane 22.Ameleden idüği23.          Mahmud oğlu İbrahim.Hane 22.Alil idüği24.          Kara Ali oğlu Mehmed.Hane 24.Musinn ve ihtiyar idüği25.          Köse oğlu Mehmed.Hane 25 Marangoz idüği26.          Öksüz Hasan oğlu Memiş .Hane 26.Marangoz esnafından idüği27.          Kara Ali oğlu Mehmed. Hane 27.Sinob kazasında hizmetkar  idüği28.          Karakaş oğlu Mehmed.Hane 28.Ameleden idüğiHacılar kariyesi ise 28 haneden meydana gelmektedir. Esnaflar ise şöyledir.[1]
Hacilar Kariyesi EsnaflarAdedi
Muallimi subyan idüği  1
Gemici idüği1
Erbabı zira’atdan idüği13
Marangoz idüği2
Ameleden idüği6
Kaymakçı esnafından idüği1
Hizmetkar idüği1
Yetim idüği1
Musinn ve ihtiyar idüği1
Alil İdüğü 1
  KELİK[2] KARİYESİ                                                                                        1.            Caferoğlu Mehmed.Hane 1 Gemici taifesinden idüği2.            Kara Nuhoğlu Nuh.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği3.            Uzun İbrahim oğlu Veli.Hane 2. Erbabı zira’atdan idüği4.            Göranlı oğlu Ömer Efendi.Hane 4. Muallim-i sıbyan idüği5.            Tebraş oğlu Veli.Hane 5.Gemici taifesinden idüği6.            Bodur Hüseyin oğlu Ali.Hane 6.Gemici taifesinden idüği7.            Bodur Hüseyin Oğlu Veli.Hane 7.Gemici taifesinden idüği8.            Kocabaşoğlu İsmail.Hane 8. Gemici taifesinden idüği9.            Emir Ahmed oğlu Osman.Hane 9. Gemici taifesinden idüği10.          Köse İbrahim oğlu Mehmed Hane 10 .Ameleden idüği11.          Geçli oğlu Mehmed.Hane 14.Gemici taifesinden idüği12.          Lazoğlu Ali.Hane12. Ameleden idüği13.          Abdullah Beşe oğlu Ahmed.Hane 12. Kalafat esnafından idüği14.          Abdullah Beşe oğlu Abdullah.Hane 14. Erbabı ziraatten  idüği15.          Genişoğlu İbrahim.Hane 15. Marangoz esnafından idüği16.          Musluoğlu Ahmed.Hane 16.Gemici taifesinden idüği17.          Muslu İbrahim oğlu Bekir.Hane 17.Gemici taifesinden idüği18.          Kütükoğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira’atdan  idüği19.          Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 19.Gemici taifesinden idüği20.          Tiryaki oğlu Mehmed.Hane 20.Mezrû tarla dönüm 4 21.          Madoz oğlu Mehmed.Hane 21.Erbabı zira’atdan idüği22.          Geçlioğlu Hasan.Hane 22.Hizmetkar idüği23.          Geçlioğlu Bilal.Hane 22.Erbabı zira’atdan idüği24.          Deli İsmail oğlu Hüseyin.Hane 24.Gemici taifesinden idüği25.          Kıraşoğlu Osman.Hane 25.Gemici taifesinden idüği26.          Ali Bey oğlu İsmail.Hane 26.Ameleden idüği27.          Mecük Ali oğlu İbrahim.Hane 27.Erbabı zira’atdan idügü28.          Mecük oğlu Mehmed.Hane 28.Merkum 20.Seneden berü der Aliyyede mütemekkin idüği29.          Cebel Mehmed oğlu Hasan.Hane 29.Gemici taifesinden idüği30.          Kürt Ömer oğlu Yakub.Hane 20.Erbabı zira’atdan idüği31.          Receb oğlu Mehmed.Hane 31.Marangoz esnafından idüği32.          Laz Bekir oğlu Emin.Hane 22.Erbabı zira’atdan idüği33.      Topçu oğlu Abbas.Hane 33. Ameleden idüği34.          Kebabçıoğlu Mehmed.Hane 34.Erbabı zira’atdan idüği35           Danacı oğlu Osman.Hane 35.Gemici taifesinden idüği36.          Emir oğlu Mehmed.Hane 36.Gemici taifesinden idüği37.          Danacıoğlu Ali.Hane 37.Gemici taifesinden idüğiKelik kariyesi  ise 37 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[3]
Kelik Kariyesi EsnaflarAdedi
Muallim-i sıbyan idüği1
Gemici taifesinden idüği16
Erbabı zira’atdan idüği10
Marangoz esnafından idüği2
Ameleden idüği4
Kalafat esnafından idüği1
Hizmetkar idüği1
 KUYUSUYU[4] KARİYESİ1.            Hacı İbrahimoğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği2.            Fıkı oğlu Mehmed.Hane 2. Erbabı zira’atdan idüği3.            Hacı İbrahim oğlu Ali.Hane 2.merkum 10.Seneden berü  der Aliyyede idüği4.            Hacı İbrahim oğlu Ahmed.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği5.            Hacı Halil oğlu Hüseyin.Hane 5.Erbabı zira’atdan idüği6.            Hacı İbrahim oğlu İbrahim Hane 6.Gemici taifesinden idüği7.            Katırcıoğlu Ali.Hane 7.Erbabı zira’atdan idüği8.            Böbre oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira’atdani idüği9.            Böbre oğlu Mehmed.Hane 9.Merkum 10 seneden berü der Aliyye de idüği10.          Böbre oğlu Ahmed.Hane 10. Gemici taifesinden idüği11.          Kalyoncu Oğlu Mehmed.Hane 11. Muzcu taifesinden idüği12.          Çolak Veli oğlu Ahmed.Hane 12. Marangoz esnafından idüğiKuyusuyu kariyesi  ise 12 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[5]
Kuyusuyu Kariyesi EsnaflarAdedi
Gemici taifesinden idüği2
Erbabı zira’atdan idüği6
Marangoz esnafından idüği1
Muzcu taifesinden idüği1
 KÜPLİCE[6] KARİYESİ1.            Sadık oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği2.            Sadık oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği3.            Kara Veli oğlu Ali.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği4.            Uzun oğlu Mustafa.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği5.            Hamza oğlu Memiş.Hane 5.Erbabı zira’atdan idüği6.            Hamza oğlu Mehmed.Hane 6.Erbabı zira’atdan idüği7.            Savuk oğlu Mehmed.Hane 7.Ameleden idüği8.            Kuru Mehmed oğlu Mustafa.Hane 8.Erbabı zira’atdan idüği 9.            Kuru İbrahim oğlu Ali.Hane 9.Erbabı zira’atdan idüği10.          Hamza oğlu Osman.Hane 10.Erbabı zira’atdan idüği11.          Camcıoğlu Ali.Hane 11.Erbabı zira’atdan idüği12.          Kara İbrahim oğlu Mustafa.Hane 12.Ameleden idüği13.          Toklu oğlu Mustafa.Hane 13.Ameleden idüği14.          Molla oğlu Mehmed.Hane 14.Erbabı zira’atdan idüği15.          Gabucu oğlu Mehmed.Hane 15.Erbabı zira’atdan idüği16.          Gabucu oğlu Feyzullah.Hane 16.Ameleden idüğiKüplice kariyesi ise 16 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir[7]
Küplice Kariyesi EsnaflarAdedi
Ziraatçı12
Amele4
 ZİYARET KARİYESİ1.            Kara oğlan oğlu İsmail.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği2.            Kara oğlan oğlu Ali.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği3.            Köse oğlu Mustafa.Hane 3.Erbabı zira’atdan idüği4.            Köse Halil oğlu Hüseyin.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği5.            Köse Halil oğlu Bilal.Hane 5.Ameleden idüği6.            Köse Halil oğlu İbrahim.Hane 6.Erbabı zira’atdan idüği7.            Köse Halil oğlu Ali.Hane 7.Taşçı esnafından idüği8.            Köse Halil oğlu Mehmed.Hane 8.Erbabı zira’atdan idüği9.            Köse Halil oğlu Ahmed.Hane 9.Merkum  şunun bunun ianesiyle geçinmekte idüği10.          Kara oğlan oğlu Hüseyin.Hane 10.Erbabı zira’atdan idüği11.          Sofu oğlu Hüseyin.Hane 11.Ameleden idüği12.          Veli oğlu Veli.Hane 12.Ameleden idüği13.          Veli oğlu Halil.Hane 13.Ameleden idüği14.          Hoca oğlu Ali.Hane 14.Ameleden idüği15.          Maraz oğlu Eyüp.Hane 15.Erbabı zira’atdan idüği16.          Dön gel oğlu Ali.Hane 16.Erbabı zira’atdan idüği17.          Beşir oğlu Ali.Hane 17.Erbabı zira’atdan idüği 18.          Beşir oğlu Mehmed.Hane 18.Erbabı zira’atdan idüği19.          Beşir oğlu Ahmed.Hane 19.Ameleden idüği20.          Kara göz oğlu Hasan(Kara gün oğlu Hasan). Hane 20.


[1]Hacılar kariyesine ait meslekler
[2] Kelik bugünkü  Kirlik Müslüm Hoca köyüdür.
[3] Kelik  kariyesine  ait meslekler
[4] Kapısuyu köyüdür.
[5] Kuyusuyu kariyesine   ait meslekler 
[6] Küplice bugünkü Kale köyüdür.

[7] Küplice kariyesine  ait meslekler 

 

  21.          Çek laz oğlu Hasan.Hane 21.Ameleden idüği22.          Hasan bey oğlu Hasan.Hane 22.   Ziyaret kariyesi ise 22 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[1]
Ziyaret Kariyesi EsnaflarAdedi
Erbabı zira’atdan idüği 12
Ameleden idüği 7
 Taşçı esnafından idüği1
Hizmetkar1
 GÖMEÇ KARİYESİ[2]1.            Gömeç oğlu Osman.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği2.            Gömeç oğlu Hasan.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği3.            Diğer Gömeç oğlu Hasan Hane 3.Ameleden idüği4.            Gömeç oğlu Bilal.Hane 4.Ameleden idüği5.            Gömeç oğlu Osman.Hane 5.Timurçu esnafından idüği6.            Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 6.Muallim-i sıbyan idüği7.            Gömeç oğlu Osman.Hane 7.Mezrû tarla dönüm 4 .8.            Gömeç oğlu Halil.Hane 8.Erbabı zira’atdan idüği9.            Gömeç oğlu Ahmed.Hane 9.Muallim-i sıbyan idüği10.          Gömeç oğlu İbrahim.Hane 10.Erbabı zira’atdan idüği11.          Gömeç oğlu Hasan.Hane 11.Muallim-i sıbyan idüği12.          Gömeç oğlu Mehmed.Hane 12.Karye-i mezbur imamı idüği13.          Febli oğlu Hüseyin.Hane 13.Ameleden idüği14.          Gömeç oğlu Hüseyin.Hane 14.Timurçu esnafından idüği15.          Gömeç oğlu Mahmud.Hane 15.Ameleden idüğiGömeç kariyesi 15 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir.[3]
Gömeç Kariyesi EsnaflarAdedi
Muallim-i sıbyan idüği3
Erbabı zira’atdan idüği5
Timurçu esnafından idüği2
Ameleden idüği3
Karye-i mezbur imamı idüği1
 ELLEZ[4] KARİYESİ1-Kara İbrahim oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği2-Dertli Kadir oğlu Mehmed.Hane 2.Ameleden idüği3-Dertli Kadir oğlu Ali.Hane 3.Erbabı zira’atdan idüği4-Curolu oğlu Salih.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği 5-Usta Ahmet oğlu Emin.Hane 5. Ameleden idüği6-Curolu oğlu Hüseyin.Hane 6.Erbabı zira’atdan idüği7-Deli Mehmed oğlu Ahmed.Hane 7.Ameleden idüği8-Karıncı oğlu Emin.Hane 8.Ameleden idüği9-Çolak oğlu Osman.Hane 9.Erbabı zira’atdan idüği10-Ulu oğlu Mehmed.Hane 10.Erbabı zira’atdan idüği11-Yalnız oğlu Mehmed.Hane 11.Erbabı zira’atdan idüği12-Gedik oğlu Şeker.Hane 12.Erbabı zira’atdan idüği13-Gedik oğlu Mehmed.Hane 13.Ameleden idüği 14-Gedik oğlu Mustafa.Hane 14.Erbabı zira’atdan idüği Ellez  kariyesi 14 haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir[5]
Ellez Kariyesi EsnaflarAdedi
Erbabı zira’atdan idüği 9
Ameleden idüği 5
  ÇARDAK[6]  KARİYESİ1.            Muharrem oğlu Mehmed.Hane 1.Erbabı zira’atdan idüği 2.            Çolak oğlu Memiş.Hane 2.Erbabı zira’atdan idüği3.            İbrahim oğlu Hüseyin.Hane 3.Erbabı zira’atdan idüği 4.            İbrahim oğlu Mehmed.Hane 4.Erbabı zira’atdan idüği5.            Çolak oğlu Hasan.Hane 5.Ameleden idüği6.            Macar oğlu Bilal.Hane 6.Erbabı zira’atdan idüği 7.            Paşa Reis oğlu Mehmed.Hane 7.Erbabı zira’atdan idüği8.            İbrahim Beşe oğlu İbrahim.Hane 8.Erbabı zira’atdan idüğiÇardak  kariyesi 8  haneden meydana gelmektedir. Esnafları ise şöyledir[7]
Çardak Kariyesi EsnaflarAdedi
Erbabı zira’atdan idüği 7
Ameleden idüği 1
TEMETTUAT DEFTERİNE KAYIT ALTINA ALANLAR[8]Bolu eyaleti dahilinde vaki Viranşehir Sancağı kazalarından Amasra kazasının Korucaşile Divanı ahalilerin emlak-i arazı ve temettüatları ber mucebi talimat-i seniye ğadir ve himaye den âri ve muğayir-i nizamdan biri olarak cümlemiz hoşnud ve müterazı bulunduğumuz halde hakk-ı hakıkatı vecihle tahrir kılındığı mübeyyin işbu mahalle şerh verilub temhir kılındı.
  • Bende-i İhtiyar oğlu Aza (Mührün içi bende-i Huda Mustafa).
  • -Bende-i Hilmi oğlu Aza (Mührün içi okunamadı.)
  • Bende-i Hacı Hasan oğlu Ahmed Aza (Mührün içi okunamadı).
  • Bende-i  (Mührün içi Muhtar-ı sani Divanı Korucaşile
·         Bende-i (Mührün içi bende-i İmam-ı Divan-i Korucaşile -Bende-i)  (Mührün içi Muhtar-ı evvel Divan-i Korucaşile)Bu veriler değerlendirildiğinde Kurucaşile Divanına bağlı kariyelerinin sosyo-ekonomik hayatı hakkında önemli veriler ortaya çıkmaktadır.


[1] Ziyaret köyüne  ait meslekler 
[2] Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d. 0295
[3] Gömeç  kariyesine  ait meslekler 
[4] İlyasgeçidi köyüdür.
[5] Ellez  kariyesine   ait meslekler 
[6] Yeniköy’ün eski adıdır.
[7] Çardak  kariyesine  ait meslekler 
[8] Kurucaşile Divanı Temettuat Defterini hazırlayanlar    
 
Bu çalışma ile köy içerisinde tahmini nüfus ve aile sayıları ve lakapları ile ilgili değerlendirmeler yapmak mümkündür.  KAYNAKÇAA.      ARŞİV BELGELERİ:1.  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML VRD TMT d 02956    2.  Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA)  ML.VRD.TMT.d  02946      3.  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2000, s. 254).  B.EKLER:        Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ML. VRD. TMT. d .0295  Orjinal Belge Örnekleri